مراکز پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی دکتر هدایت غضنفری

 

گروه پژوهشی مطالعات محیطی دریاچه زریبار - پژوهشکده کردستان شناسی