تفاهم‌نامه‌های ملی و بین‌المللی دانشکده منابع طبیعی

  نوع تفاهم‌نامه دانشگاه / سازمان / موسسه
1 ملی و منطقه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان
2 ملی و منطقه‌ای اداره کل هواشناسی استان کردستان
3 ملی و منطقه‌ای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان
4 ملی و منطقه‌ای پژوهشکده آرتميا دانشگاه ارومیه
5 بین‌المللی دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه فدراتیو
6 بین‌المللی دانشکده جنگلداری شاخه میتیشی دانشگاه دولتی فنی مسکو
7 بین‌المللی موسسه تاکسونوما کورپ کانادا
8 بین‌المللی انجمن حشره شناسی کوزوو