آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

آب و هواشناسی

تعداد آزمایشگاه: 0
تعداد کارگاه: 2

جنگلداری

تعداد آزمایشگاه: 4
تعداد کارگاه: 1

ژئومورفولوژی

تعداد آزمایشگاه: 1
تعداد کارگاه: 2

شیلات

تعداد آزمایشگاه: 6
تعداد کارگاه: 0

محیط زیست

تعداد آزمایشگاه: 3
تعداد کارگاه: 0

مرتع و آبخیزداری

تعداد آزمایشگاه: 2
تعداد کارگاه: 1

آزمایشگاه معتمد زیست محیطی

تعداد آزمایشگاه: 1
تعداد کارگاه: 0