گروه‌های آموزشی دانشکده منابع طبیعی

آب و هواشناسی
جنگلداری
ژئومورفولوژی
شیلات
محیط زیست
مرتع و آبخیزداری