رشته‌های تحصیلی موجود گروه مرتع و آبخیزداری

  مقطع رشته - گرایش  
1 کارشناسی مهندسی طبیعت دریافت چارت مهندسی طبیعت
2 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع - اصلاح و احیای مرتع دریافت چارت کارشناسی ارشد - اصلاح و احیای مرتع
3 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع دریافت چارت کارشناسی ارشد - مدیریت مرتع
4 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری - سیلاب و رودخانه دریافت چارت کارشناسی ارشد - سیلاب و رودخانه
5 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک دریافت چارت کارشناسی ارشد - حفاظت آب و خاک