رشته‌های تحصیلی موجود گروه ژئومورفولوژی

  مقطع رشته - گرایش  
1 کارشناسی جغرافیا دریافت چارت کارشناسی
2 کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی دریافت چارت کارشناسی ارشد - مخاطرات محیطی
3 کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و آمایش محیط دریافت چارت کارشناسی ارشد - ژئومورفولوژی و آمایش محیط