رشته‌های تحصیلی موجود گروه جنگلداری

  مقطع رشته - گرایش  
1 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل دریافت چارت کارشناسی
2 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل دریافت چارت کارشناسی ارشد - علوم زیستی جنگل
3 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل دریافت چارت کارشناسی ارشد - مدیریت جنگل
4 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره‌برداری جنگل دریافت چارت کارشناسی ارشد - عمران و بهره‌برداری جنگل
5 دکتری (ویژه دانشجویان بین‌الملل) علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل دریافت چارت دکتری - علوم زیستی جنگل
6 دکتری (ویژه دانشجویان بین‌الملل) علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل دریافت چارت دکتری - مدیریت جنگل