رشته‌های تحصیلی موجود گروه شیلات

  مقطع رشته - گرایش  
1 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات دریافت چارت کارشناسی
2 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان دریافت چارت کارشناسی ارشد - تکثیر و پرورش آبزیان
3 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات - بوم‌شناسی آبزیان دریافت چارت کارشناسی ارشد - بوم‌شناسی آبزیان
4 دکتری علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان