رشته‌های تحصیلی موجود گروه محیط زیست

  مقطع رشته - گرایش  
1 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست دریافت چارت کارشناسی
2 کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مديريت و حفاظت تنوع زيستی دریافت چارت کارشناسی ارشد - مديريت و حفاظت تنوع زيستی
3 کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی‌ها محيط زيست دریافت چارت کارشناسی ارشد - آلودگی‌ها محيط زيست
4 کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزيابی وآمايش سرزمين دریافت چارت کارشناسی ارشد - ارزيابی وآمايش سرزمين
5 دکتری رشته علوم و مهندسی محیط زیست