رشته‌های تحصیلی موجود گروه آب و هواشناسی

  مقطع رشته - گرایش  
1 کارشناسی جغرافیا - آب و هواشناسی دریافت چارت کارشناسی
2 کارشناسی ارشد آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی دریافت چارت کارشناسی ارشد - آب و هواشناسی محیطی