آمار

سال تاسیس مهر ماه 1391
تعداد  گروه های آموزشی 4 گروه

تعداد دانشجو مشغول به تحصیل
1308

تعداد فارغ التحصیل
2676

تعداد هیات علمی
3 استاد 
10 دانشیار
22 استادیار

مقاطع تحصیلی
5 رشته-گرایش کارشناسی
5 رشته-گرایش کارشناسی ارشد
1 رشته-گرایش دکتری