هیات رئیسه

ابراهیم بدخشان
رئیس دانشکده

دانشیار گروه زبان انگلیسی گرایش زبان شناسی

حوزه تخصص: صرف، زبان شناسی پیکره ای، آواشناسی، واج شناسی 
http://research.uok.ac.ir/~ebadakhshan/
ebadakhshan [at] uok.ac.ir
مسعود دهقان
معاون آموزشی
دانشیار گروه زبان انگلیسی گرایش زبانشناسی همگانی
حوزه تخصص:  تحلیل گفتمان انتقادی، معنی شناسی شناختی، زبان شناسی فرهنگی، زبان شناسی حقوقی
http://research.uok.ac.ir/~mdehghan/
m.dehghan [at] uok.ac.ir
هیوا حسن پور
مدیر گروه زبان فارسی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
 حوزه تخصص: نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر
http://research.uok.ac.ir/~hhasanpoor/
hiva.hasanpour [at] uok.ac.ir
شرافت کریمی
مدیر گروه زبان عربی
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
حوزه تخصص: ادب حدیث، تحلیل متن، مطالعات ترجمه، صرف و نحو و نسخه ­پژوهی

http://research.uok.ac.ir/~shkarimi/
sh.karimi [at] uok.ac.ir
زکریا بزدوده
معاون پژوهشی
دانشیار گروه زبان انگلیسی گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی
حوزه تخصص: ادبیات داستانی معاصر انگلیسی، رنسانس
http://research.uok.ac.ir/~zbezdoode/
 z.bezdodeh [at] uok.ac.ir
جلیل فتحی
مدیر گروه زبان انگلیسی
دانشیار گروه زبان انگلیسی
حوزه تخصص: فناوری در آموزش زبان، تربیت معلم، روانشناسی آموزش زبان
http://research.uok.ac.ir/~jfathi/

j.fathi[at] uok.ac.ir
یدالله پشابادی
مدیر گروه زبان کردی
استادیار گروه زبان کردی
حوزه تخصص: نقد ادبی و متن شناسی، نقد متون کردی 
http://research.uok.ac.ir/~ypashabadi/

y.pashabadi [at] uok.ac.ir