معاونت پژوهشی

زکریا بزدوده
معاون پژوهشی
دانشیار گروه زبان انگلیسی گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی
حوزه تخصص: ادبیات داستانی معاصر انگلیسی، رنسانس
http://research.uok.ac.ir/~zbezdoode/
 z.bezdodeh [at] uok.ac.ir
Place fragments here.
نام و نام خانوادگی از تا

احمد پارسا

1391

1392

جمیل جعفری

1393

1396

سیروس امیری

1396

1399