کارکنان

هیرو یزدان پناه

مسئول فناوری اطلاعات 
08733623667
h.yazdanpanah@uok.ac.ir
دانشکده زبان-طبقه همکف- اتاق112

سلماز مرادی

کارشناس مسئول آموزش مقطع تحصیلات تکمیلی 
08733625193
solmaz.moradi@uok.ac.ir
دانشکده زبان-طبقه همکف- اتاق106

علی روحی

مدیر امور عمومی
08733666770
a.roohi@uok.ac.ir
دانشکده  زبان-طبقه همکف- اتاق 107

امید نیچی

کارشناس آزمایشگاه زبان
08733664600داخلی 2327
o.neici@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه اول- اتاق201

شعله محمدی

رئیس اداره آموزش
08733625193
s.mohamadi@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه اول- اتاق105

صالح ویسی

مسئول دفتر
08733666758  داخلی 2202
s.vaisi@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه دوم- اتاق317

مسعود پویایی

مسئول کارپردازی
08733664600  داخلی
m.puyaee@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه همکف- اتاق 108

شهرزاد آچاک

مسئول مالی
08733664600 nداخلی
sh.achak@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه همکف- اتاق  109