هیات رئیسه پیشین از زمان تاسیس دانشکده
روسای پیشین دانشکده
مهندس حسن طالب علی
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
مهندس بهروز حریقی
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
زنده یاد دکتر سید صابر شاهویی
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر نقی شعبانیان
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر عادل سی و سه مرده
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر بابک سوری
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر بهروز حریقی
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر بهمن بهرام‌نژاد
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر اسعد وزیری
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر جعفر عبدالله زاده
رئیس دانشکده
از سال ... تا .....
معاونین آموزشی پیشین دانشکده
دکتر بهمن بهرام‌نژاد
معاون آموزشی دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر عیسی معروف‌پور
معاون آموزشی دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر جلال خدائی
معاون آموزشی دانشکده
از سال ... تا .....
زنده یاد دکتر ناصر قادری
معاون آموزشی دانشکده
از سال ... تا .....
معاونین پژوهشی پیشین دانشکده
دکتر عثمان عزیزی
معاون پژوهشی دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر علی‌اکبر مظفری
معاون پژوهشی دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر جعفر عبدالله زاده
معاون پژوهشی دانشکده
از سال ... تا .....
دکتر جلال رستم‌زاده
معاون پژوهشی دانشکده
از سال ... تا .....