کارکنان دانشکده  کشاورزی

علی آزادیخواه

رئیس اداره فناوری اطلاعات 

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3318 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 311
a.azadikhah@uok.ac.ir
it.agri@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری
گرایش: معماری کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه خوارزمی تهران
کارشناسی  مهندسی کامپیوتر
گرایش: سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران)
رزومه

شهرام عبداللهی

کارشناس مسئول اداره امور عمومی و پشتیبانی

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3252 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 251
s.abdollahi@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
رزومه

کامل داوری

کارپردازی دانشکده

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3288 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق:222
@uok.ac.ir
کارشناسی  مدیریت امور فرهنگی
رزومه

فرهاد فاتحی

کارشناس گروه آموزشی بیوسیستم

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3310 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 
f.fatehi@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
رزومه

فروزان تکتازی

امورمالی دانشکده

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3288 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 221
@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
رزومه

هایده سجادی

رئیس اداره آموزش دانشکده

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3223 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 252
@uok.ac.ir
کارشناسی 
رزومه

لادن مقبل

کارشناس گروه آموزشی گیاه پزشکی

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3262 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق:120
@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد گیاه پزشکی
رزومه

فریبا گل محمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3297 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق:125
@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک
رزومه

فردین رحیمی تلوار

رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی 

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3222 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 220
f.rahimit@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی
رزومه

مهدی ناصری

کارشناس گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3307 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 
m.naseri@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
رزومه

شهریار حمیدی

کارشناس گروه آموزشی علوم و مهندسی آب

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3295 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق: 353
sh.hamidi@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد سازه های آبی
رزومه

عادل مفاخری

کارشناس مزرعه سراب

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن داخلی: 
شماره همرا: 09189836093
شماره اتاق:
@uok.ac.ir
دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی
رزومه

امین مرادی

کارشناس مزرعه دوشان

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن داخلی: 
شماره همراه: 09183713141
شماره اتاق:
@uok.ac.ir
کارشناسی مهندسی علوم دامی
رزومه

شیدا مروتی

کارشناس گروه آموزشی علوم دامی

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3294 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق:126
@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
رزومه

بهاره وزیری

مسئول دفتر ریاست دانشکده 

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : مستقیم: ۳۳۶۲۰۵۵۲ داخلی: ۳۲۹۰ 
شماره اتاق:219
@uok.ac.ir
کارشناسی حقوق
رزومه

حمیرا بدخشان

کارشناس آزمایشگاه مرجع دانشکد

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3266 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق:345
@uok.ac.ir
کارشناسی گیاه پزشکی
رزومه

پگاه شهیدی

کارشناس گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاه

تماس

تحصیلات

رزومه کاری

تلفن : (داخلی 3283 ) 5 - 33664601 (087)
شماره اتاق:116
@uok.ac.ir
کارشناسی ارشد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
رزومه