هیات رئیسه دانشکده کشاورزی

رئیس دانشکده کشاورزی

تیمور جوادی

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

میوه کاری و فیزیولوژی درختان میوه
تنش های محیطی، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، فیزیولوژی درختان میوه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

غلامرضا حیدری

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

 اکولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی پایدار، خاک‌ورزی حفاظتی، کشت مخلوط، کودهای آلی و زیستی
معاون  پژوهشی دانشکده

یوسف سهرابی

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

زراعت
y.sohrabi@uok.ac.ir
  • تاثیر تنش های شوری و دمایی روی گیاهان زراعی
  • تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاهان زراعی
  • تحقیق روی گیاهان دارویی
  • تنش خشکی و تاثیر آن بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاهان زراعی
  •  
  •  
  •  
  •