اهداف کارگروه

  • جلب مشاركت و تمركز زدايی از فعاليت‌های اجرایی علمي بين‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  •   جهت‌دهی مسئوليت‌های مركز به سمت سياست‌گذاری، پايش، حمایت و ارزيابی فعاليت‌های علمی بين‌المللی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و فناوری.
  •   استفاده از ظرفيت‌های دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و فناوری در توسعه همكاری‌های علمی بين المللی.
  •   كمک به بين المللي سازی/شدن به عنوان يك اصل ضروری در تعاملات علمی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و فناوری.
  •   شناسايی مراحل عملیاتی، سياست‌گذاری، اجرایی و تعيين اولویت‌های همكاری‌های علمي بين‌المللی و تعيين اولويت‌های همكاری بر اساس اهداف، نيازها و امكانات.
  •   سوق‌دهی همكاری‌هاي علمي بين‌المللی به سمت همكاری‌های محتوا محور.

سامانه دریافت اطلاعات همکاری‌های دانشگاه‌های عضو کارگروه با اقلیم کردستان

در صورت همکاری با دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق، لطفا از طریق سامانه دریافت اطلاعات اقدام به ثبت اطلاعات نمایید.

سامانه دریافت اطلاعات

نشست‌ها

لیست دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق

# دانشگاه‌های عمومی وب‌سایت
1 University of Duhok, Duhok https://uod.ac/
2 Hawler Medical University, Erbil https://hmu.edu.krd/en/
3 University of Koya, Koya http://koyauniversity.org/
4 Charmo University, Chamchamal http://www.charmouniversity.org/
5 University of Raparin, Ranya https://www.uor.edu.krd/en
6 University of Salahaddin, Erbil https://su.edu.krd/
7 Soran University, Soran https://www.soran.edu.iq/
8 University of Sulaimani, Suliemani https://univsul.edu.iq/
9 Sulaimani Polytechnic University http://spu.edu.iq/en/
10 University of Zakho, Zakho https://web.uoz.edu.krd/
11 Duhok Polytechnic University DPU, Duhok https://www.dpu.edu.krd/
12 Erbil Polytechnic University, Erbil https://epu.edu.iq/
13 University of Halabja, Halabja https://uoh.edu.iq/en/
14 University of Garmian, Kalar https://garmian.edu.krd/