دانشگاه کردستان، دانشگاه پیشرو در امر بین‌المللی‌سازی

امروزه نه ‌تنها بین‌المللی‌سازی باعث تغییر نظام آموزشی شده بلکه خود آن‌هم با تغییرات بنیادین روبرو شده است، به‌طوری‌که منجر به شکل‌گیری راهبردهای جدیدی همچون بین‌المللی‌سازی در خانه و بین‌المللی‌سازی در خارج از کشور شده است. بین‌المللی‌سازی در خانه اصطلاحی است که بر جنبه‌های بین‌المللی در محیط دانشگاه تأکید دارد و ابعاد بین‌المللی بین فرهنگی فرآیند یاددهی- یادگیری و تحقیق، فعالیت‌های فوق ‌برنامه، مهارت‌های بین فرهنگی و ارتباط با گروه‌های فرهنگی را در سطح دانشگاه برجسته می‌کند و بین‌المللی‌سازی در خارج از کشور مرتبط با فعالیت‌های فرامرزی بوده و به موقعیت‌هایی اشاره دارد که استاد، دانشجو، برنامه ‌درسی، دانشگاه یا موسسه ارائه‌دهنده برنامه‌های تحصیلی فراتر از حریم‌های ملی مورد قضاوت قرار گیرد . در واقع مهم‌ترین اشکال بین‌المللی‌سازی شامل جابجایی دانشجویان، جابجایی کادر آموزشی، بین‌المللی‌سازی برنامه ‌درسی، گسترش واحدهای دانشگاهی فرامرزی، موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی، شبکه‌های دانشگاهی فراملیتی و انتقال مجازی فرامرزی است . 

رویدادها

Responsive Image

How to Write and Publish an Academic Book

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere
Responsive Image

How to Write and Publish an Academic Book

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere
Responsive Image

How to Write and Publish an Academic Book

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere
Responsive Image

How to Write and Publish an Academic Book

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere

سخنرانان

Responsive Image

Card Title example

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere
Responsive Image

Card Title example

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere
Responsive Image

Card Title example

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere
Responsive Image

Card Title example

This is an example of quick text to fill the body of the card with some content in order to present it properly in page. We hope you like it.

Go Somewhere

برنامه زمانبندی

ردیف عنوان کارگاه سخنران تاریخ برگزاری
1 Text Text Text
2 Text Text Text
3 Text Text Text
4 Text Text Text
5 Text Text Text