دکتر انور محمودی
مدیر امور دانشجویان بین‌الملل
 تلفن مستقيم:  3361148 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 2390)
ايميل: anwar.mahmoodi@uok.ac.ir
خانم گلاله قادری
کارشناس جذب و پذیرش
 تلفن مستقيم:  33611458 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 2428)
ايميل:   admission@uok.ac.ir          
غلامرضا آئینی
امور کنسولی
 تلفن مستقيم:  33611458 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 2432)
ايميل:   gh.aeini@uok.ac.ir        
یحیی اسعدی
مرکز زبان فارسی
 تلفن مستقيم:  33660064 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 2601)
ايميل:   plc@uok.ac.ir        

آدرس پستي: جمهوري اسلامي ايران، استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مديريت امور بين‌­الملل، دفتر دانشجويان بين­‌الملل، صندوق پستي 416، کد پستي 6617715175
فراخوان پذیرش دانشجو
هزینه تحصیلی و بورس
برنامه‌های تحصیلی