دفتر روابط بین‌الملل و همکاریهای علمی در مهر ماه سال 1389 برای هماهنگی و اجرای فعالیت های بین المللی دانشگاه کردستان تاسیس شد. مفهوم بین المللی شدن آموزش عالی یکی از ارکان اساسی در عرصه اقتصاد دانش جهانی است و جامعه را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو نياز به تعويض آموزش سنتيِ معلم محور با نوع جديد يادگيري که مبتنی بر ايجاد، اعمال، بررسي و ادغام دانش و يادگيری مشترک است، بسيار حائز اهمیت میباشد. فعالیت‌های دفتر روابط بین الملل و همکاریهای علمی در جهت دستیابی به این اهداف است.