چارت درسی رشته‌های تحصیلی گروه مهندسی برق قدرت و کنترل

   مقطع کارشناسی


برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی_های 1400 و به بعد)

برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش کنترل(ورودی_های 1400 و به بعد)

برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی‌های ۹۵ به بعد)

برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش کنترل (ورودی ۹۵ و به بعد)

برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت  (ورودی‌های ۹۲ تا ۹۴)

برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ورودی‌های ماقبل ۹۲

   مقطع کارشناسی ارشد


لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد گرایش کنترل (ورودی‌های ۹۶ به بعد)

برنامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد برق - کنترل (ما قبل ۹۶)

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش سیستم‌های قدرت

برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد