کارکنان دانشکده مهندسی

لیلا صدیقیانی
مسئول دفتر رییس دانشکده مهندسی
087-۳۳۶۶۰۰۷۳
-
دانشکده - اتاق
سمیه امانی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
087-33667305
-
دانشکده - اتاق
-
کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر، تحصیلات تکمیلی و مسئول سایت گروه
 
-
-  
دانشکده - اتاق
مسعود وهابی
مدیر امور عمومی
 
087-33627721-4  داخلی 3388
-
دانشکده - اتاق
دانا سجادی
کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه برق
 
087-33664244
-
دانشکده - اتاق
فریبا خدری
مسئول امورمالی دانشکده مهندسی
087-33627721-4  داخلی 3364
-
دانشکده - اتاق
داود رفیعی
کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه عمران
 
087-33627721-4  داخلی 3393
-
دانشکده - اتاق
رضا بهرام ولدی
کارشناس گروه مهندسی صنایع و مسئول کارگاه‌ها
 
087-33664488
-
دانشکده - اتاق
محمد صدیق فتحی
کارپرداز دانشکده مهندسی
 
087-33627721-4  داخلی ۳۳۸۶
-
دانشکده - اتاق
غزاله قبادی
کارشناس گروه مکانیک
087-33627721-4  داخلی ۴۳۷۷
g.ghobadi [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
رزا گل‌بندی
کارشناس گروه مهندسی شیمی و مسئول آزمایشگاه های گروه
087-33627721-4  داخلی 3384
r.golbandi@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
جلال کرمی
کارشناس گروه مهندسی معدن و مسئول آزمایشگاه‌ها
087-33627721-4  داخلی 3394
j.karami@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
فرانک محمودی
کارشناس گروه مهندسی برق و مسئول آزمایشگاه‌ها
087-33627721-4  داخلی 3387
-
دانشکده - اتاق
سجاد میرزائی
کارشناس گروه مهندسی عمران و مسئول آزمایشگاه‌ها
087-33627721-4  داخلی ۳۳۹۳
s.mirzaei [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
آقای کاظمی
کارشناس آموزش
 
087-33627721-4  داخلی ۳۳۰۲
-
دانشکده - اتاق