چارت درسی رشته‌های تحصیلی گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات

   مقطع کارشناسی​​​​​​​برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های ۹۵ به بعد)

برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های ۹۲ تا ۹۴)

​​​​​​​برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ورودی‌های ماقبل ۹۲

برنامه مصوب بازنگری شده مهندسی برق مقطع کارشناسی​​​​​


   مقطع کارشناسی ارشد


لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع

​​​​​​​​​​​​​​لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش مخابرات

برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد