دانشجویان دکتری

محمدبشیر رباطی
رشته شهرسازی
امین خلیلی
رشته شهرسازی

گلشن همتی
رشته شهرسازی
احمد شیخ احمدی
رشته شهرسازی
میلاد دوستوندی
رشته شهرسازی

روجا خسروی
رشته شهرسازی
محمد رحیمی
رشته شهرسازی

مرجانه معینی
رشته شهرسازی
کسری آشوری
رشته شهرسازی

کامیار عبدخدا
رشته شهرسازی
عطیه عینعلی
رشته شهرسازی