آمار

        تعداد گروه، رشته و گرایش

ردیف تعداد رشته کارشناسی تعداد رشته کارشناسی ارشد تعداد گرایش کارشناسی ارشد نعداد رشته دکتری
1 4 2 4 1

        تعداد اساتید به تفکیک مرتبه علمی

ردیف استاد دانشیار استادیار مربی
1 1 2 10 7

         تعداد اعضاء هیات علمی به تفکیک رشته

ردیف معماری موسیقی شهرسازی صنایع دستی
1 5 5 5 3

         تعداد دانشجو

ردیف تعداد دانشجوی کارشناسی تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد تعداد دانشجوی دکتری تعداد دانشجوی بین المللی
1 589 183 20 8

           تعداد دانشجو به تفکیک رشته

ردیف معماری موسیقی شهرسازی صنایع دستی
1 279 126 276 107