دانشکده‌ها

دانشکده زبان و ادبیات

دانشکده علوم پایه

دانشکده هنر و معماری

دانشکده کشاورزی

دانشکده مهندسی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده مهندسی و علوم پايه بیجار

دانشکده صنعت و معدن قروه