هیات رئیسه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر ناصر شیربگی
رییس دانشکده
استادگروه علوم تربیتی
nshirbagi [at] uok.ac.ir
دکتر جمال محمدی
معاون آموزشی دانشکده
دانشیار گروه جامعه شناسی
j.mohammadi [at] uok.ac.ir
دکتر امید عیسی نژاد
معاون پژوهشی دانشکده
دانشیار گروه مشاوره
O.Isanejad [at] uok.ac.ir