آزمایشگاه‌های آموزشی

کارگاه برق (ساختمان شماره1 مهندسی اتاق 225)

Responsive Image
Responsive Image

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی (ساختمان شماره1 مهندسی اتاق 111)

Responsive Image

Responsive Image

آزمایشگاه کنترل (ساختمان شماره3 مهندسی)

Responsive Image
Responsive Image