مدیر گروه

محمد رضائی
مدیر گروه مهندسی معدن
مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن- مکانیک سنگ
دانشکده: دانشکده مهندسی

پست الکترونیکی: m.rezaei [at] uok.ac.ir
نشانی: دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی - گروه معدن
​​​​​​​

کارشناس گروه مهندسی معدن و مسئول آزمایشگاه‌ها

جلال کرمی
ایمیل: j.karami@uok.ac.ir
داخلی: 3394