پژهشگران پسادکتری گروه آموزشی علوم و مهندسی آب

یونس امین‌پور

پژوهشگر پسادکتری

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

لینک صفحات شخصی

سازه های آبی
توسعه و بومی سازی مدل کوپام (COPAM) برای طراحی، ارزیابی و مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری تحت فشار

نام کاربر

پژوهشگر پسادکتری

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

لینک صفحات شخصی

ب
ی
ه