هیات رئیسه دانشکده کشاورزی

رئیس دانشکده کشاورزی

تیمور جوادی

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

میوه کاری و فیزیولوژی درختان میوه
تنش های محیطی، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، فیزیولوژی درختان میوه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

غلامرضا حیدری

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

 اکولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی پایدار، خاک‌ورزی حفاظتی، کشت مخلوط، کودهای آلی و زیستی
معاون  پژوهشی دانشکده

احمد کریمی

استاد

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

غذا و تغذیه دام
تغذیه طیور