زمینه تحقیقات و تکنولوژی

مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب

اهداف مرکز پژوهشی:

  • تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه توسعه، مدیریت جامع و استفاده پایدار از منابع آب های سطحی و زیرزمینی
  • ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های آب و فاضلاب شهری
  • ارائه راهکارهای عملی، جهت تخصیص و مصرف بهینه آب و کاهش تلفات آب در بخش های مختلف مصرف از قبیل آبیاری، شرب، صنعت و تولید انرژی برقابی
  • استفاده و بومی سازی تکنولوژیهای جدید در صنعت آب استان