مدیر گروه علوم و مهندسی آب

بختیار کریمی
دانشیار
Email:bakhtiar.karimi@uok.ac.ir