17 09 2021

مدیریت امور آموزشی دانشگاه کردستان :

مغایرت معدل

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی مهرماه 1401 که با توجه به مغایرت معدل اعلام شده در آبان ماه پذیرش آن ها در رشته فعلی مردود اعلام شده بود:

1-علیرغم پیگیری های صورت گرفته هیچ گونه تغییری در وضعیت پذیرش این دسته از دانشجویان صورت نگرفته است. لذا خواهشمند است دانشجویان مذکور به موارد زیر توجه داشته باشند.

2- پیرو مصوبه ی قبلی این دسته از دانشجویان تنها در صورت تکمیل برگه تعهد می توانند تا انتهای نیمسال فعلی در رشته کنونی خود باقی بمانند.آخرین مهلت تکمیل این فرم تا انتهای آذرماه 1401 تعیین شده و دانشجویان برای تکمیل فرم مربوطه لازم است به کارشناس آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.

3- در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه تا تاریخ تعیین شده، دسترسی دانشجو به سیستم گلستان قطع شده و نمی توانند در امتحانات پایان ترم شرکت نمایند.

4- این دانشجویان از نیمسال دوم دانشجوی رشته فعلی دانشگاه کردستان محسوب نمی شوند.

5- ارسال پرونده و ریز نمرات نیمسال اول دانشجویان تنها به دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم در انتهای ترم امکان پذیر خواهد بود. این موضوع برای سایردانشگاه ها تنها در صورت لغو تعهد آموزش رایگان که مستلزم پرداخت شهریه است صورت خواهد گرفت.