17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

قابل توجه دانشجویان و ارباب رجوع گرامی

مراجعان محترم اداره امور آموزشی می توانند هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد از عملکرد کارکنان اداره امور آموزشی را از طریق آدرس ایمیل officeedu@uok.ac.ir منعکس نمایند.