انجمن های علمی

گروه آموزشی زمینه کاری استاد مشاور دبیر انجمن
زبان و ادبیات انگلیسی ترجمه Text Text
زبا ن و ادبیات انگلیسی زبان شناسی Text Text
زبان و ادبیات امگلیسی آموزش زبان دکتر محمد احمدنژاد علی بابائی
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دکتر تیمور مالمیر الهام ضیاء
زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی دکتر عبدالله رسول نژاد پوریا مینایی
زبان و ادبیات کُردی ادبیات کُردی دکتر فرهاد محمدی عرفان کرمی