آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی گروه علوم زمین

  
                                                                                                                        سنگ شناسی و رسوب شناسی
مسئول کارگاه گلاله اصغری
حوزه کاری در این آزمایشگاه دروس رسوب شناسی شامل آزمایشات دانه بندی- هیدرومتری- سنگ شناسی- کانی شناسی- بلورشناسی هندسی تدریس می شود و تهیه چیپ و برش نازک سنگها و گوهر تراشی انجام می گیرد.
ابزارهای موجود نمونه های دستی سنگ ها و کانی ها، دستگاه برش، دستگاه ساب و پولیش سنگ، دستگاه پورد کن سنگ، شیکر، آگر دستی

  
                                                                           مطالعات میکروسکوپی
مسئول کارگاه گلاله اصغری
حوزه کاری مطالعات نوری کانی ها و و سنگ ها در این بخش انجام می گردد.
ابزارهای موجود 10 میکروسکوپ پلاریزان، مقاطع، میکروسکوپ بینوکولار

  
                                                                                                 فتوژئولوژی و نقشه برداری
مسئول کارگاه گلاله اصغری
حوزه کاری مشاهده هوایی عکسها و تهیه نقشه محدوده های معدنی و زمین شناسی
ابزارهای موجود عکس های هوایی، نقشه های زمین شناسی، دستگاه های استریواسکوپ، دوربین و وسایل نقشه برداری

Responsive Image
  
                                                                                                               زمین شناسی مهندسی
مسئول کارگاه گلاله اصغری
حوزه کاری بررسی خواص مکانیکی خاک، سنگ و بتن 
ابزارهای موجود دستگاه تحکیم، برش مستقیم، آون، دستگاه کاساگرانده، تجهیزات آزمایش شیمی بتن، وسایل اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی، مغزه‌گیر

Responsive Image
  
                                                                                                                         هیدروژئوشیمی 
مسئول کارگاه گلاله اصغری
حوزه کاری آنالیز آب
ابزارهای موجود فلیم فتومتر، اسپکتروفتومتر، وسایل اندازه گیری صحرایی، PH متر، EC متر، ظروف شیشه‌ای، دستگاه آب مقطرگیری و ...

Responsive Image