دستاوردهای گروه علوم زمین

دستاوردها و افتخارات گروه علوم زمین سال چهره های شاخص دانش آموختگان افتخارات
کسب رتبه های سوم و چهارم دانشجویان  در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور 1397 خانم سمیه رحمان نسب بترتیب کسب رتبه سوم و اول در بیست و سومین المپیاد کشوری و منطقه ای علوم زمین
کسب رتبه های اول و دوم بیست و سومین المپیاد علمی منطقه ای 1397 آقای میلاد مرادی بترتیب کسب رتبه چهارم و دوم در بیست و سومین المپیاد کشوری و منطقه ای علوم زمین
کسب رتبه های اول تا چهارم بیست و چهارمین المپیاد منطقه ای 1398 خانم نگار ملایی کسب رتبه اول بیست و چهارمین المپیاد منطقه ای  
کسب رتبه های اول و دوم در بیست و ششمین المپیاد منطقه ای 1399 خانم پریا زینت گری کسب رتبه دوم بیست و چهارمین المپیاد منطقه ای  
کسب رتبه اول انجمن علمی زمین شناسی مابین انجمن های علمی  دانشگاه کردستان  1392 آقای محمد محمودمینه کسب رتبه سوم بیست و چهارمین المپیاد منطقه ای  
انتخاب فصلنامه علوم زمین بعنوان فصلنامه برتر در شمشین دوره جشنواره ملی حرکت 1392 خانم کوثر کامرانی کسب رتبه چهارم بیست و چهارمین المپیاد منطقه ای  
کسب رتبە اول و دوم بیست و ششمین المپیاد منطقه ای 1400 آقای پوریا شهبازی کسب رتبه اول بیست و ششمین  المپیاد  منطقه ای
کسب رتبه هشتم در  بیست و ششمین  المپیاد  علمی دانشجویی کشور   1400 آقای متین گلپری پور کسب رتبه دوم  بیست و ششمین  المپیاد  منطقه ای  
  1400 آقای متین گلپری پور کسب رتبه هشتم در  بیست و ششمین  المپیاد  علمی دانشجویی کشور