30 05 2022

دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان برگزار می کند

جلسه نقد و بررسی کتاب "نگاهی تازه به نظریه ادبی"

سخنرانان
تیمور مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
نسرین علی اکبری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
هیوا حسن پور استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

با حضور مولف کتاب
عیسی امن خانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گرگان

زمان: سه شنبه 10 خرداد 1401 ساعت 10 تا 12
مکان: تالار خیام دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان