17 09 2021

سومین نشست هم اندیشی اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، در این نشست اساتید به  طرح و بیان نظرات، دیدگاه ها و مطالبات مدنظر خود و دانشکده در حوزه های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی پرداختند و اعضای محترم هیات رئیسه ضمن پاسخگویی به موارد مطرح شده و مساعدت برای عملیاتی کردن درخواست ها و پیشنهادات با اساتید دانشکده به شور و همفکری پرداخنتد.

اهم موضوعات مطروحه در  نشست حول محورهای زیر به بحث و بررسی گذاشته شد:

• توسعه دانشگاه کردستان از مجاری تعالی و رشد دانشکده ها می گذرد و اعتلای دانشگاه هدف اصلی همگان و در صدر است.

• برنامه راهبردی دانشکده چشم انداز و سند فراروی توسعه فعالیت های مشارکت جویانه آموزشی و پژوهشی اساتید گرامی

• ملاحظات کرونایی و فعالیت های فراوان آموزش مجازی

• چشم اندازهای مثبت فعالیت ها و تغییرات در آیین نامه های پژوهشی

• اهتمام به بین المللی سازی و تخصیص بخشی از درامدهای آن به دانشکده در راستای تقویت زیرساخت های آموزشی و پژوهشی

• روند روبه رشد جذب هیات علمی و نیاز ضروری به اسکان و مکان مناسب و در شان اساتید

• ضرورت آغاز فرایند احداث دانشکده جدید و نیاز به مکان و فضا برای آموزش و  فعالیت های اجتماعی دانشکده

• متناسب سازی تخصیص بودجه پژوهشی و آزمایشگاهی گروه های دانشکده در سطح دانشگاه

• نقش آفرینی بیش از پیش اساتید دانشکده علوم انسانی در دانشگاه

• ضرورت توجه ویژه به امورات مالی و اقتصادی اساتید، کارکنان و دانشجویان

• تداوم انجام فعالیت های عمرانی و تاسیساتی در دست اقدام دانشکده