17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

وبینار نوآوری و کارآفرینی، پیشران نقش آفرینی علوم انسانی و اجتماعی در عمل

تاریخ برگزاری: پنجشنبه مورخ 25 آذر ماه 1400

زمان برگزاری: ساعت 10 الی 12 ظهر

لینک ورود به جلسه:
meet.uok.ac.ir/ch/innovation

 

منبع: مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری