21 12 2021

دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، دکتر رحمت صادقی، رئیس دانشگاه کردستان در مراسم افتتاحیه این همایش، اظهار کرد: موضوع گردشگری قابلیت انجام پژوهش‌های علمی را دارد و پژوهشگران باید پژوهش‌ها و مطالعات خود را بە سمت صنعت سبز سوق دهند.

وی بە اهمیت برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها در سطح دنیا اشارە و اظهار کرد: کنفرانس‌ها و همایش‌ها با دو هدف نشان دادن دستاوردها و پژوهش‌ها، تبادل نظر، و انتقال دانش و دیگر  هدف آن کە در سال‌های اخیر بە آن توجە شدە است، مسئولیت‌پذیری دانشگاە و ارتباط دانشگاە با جامعە  برگزار می شود.

وی از سە منظر دینی، فرهنگی، و توسعەای بە اهمیت گردشگری اشارە کرد و افزود: آیەها و احادیث متعددی بە سیر و سفر انسان در زمین پرداختەاند و آن را مجرایی برای افزایش آگاهی و بصیرت و میل بە کمال عنوان کردە است.

صادقی بیان کرد: از منظر فرهنگی نیز گردشگری سبب آشنایی و تبادل فرهنگی با فرهنگ‌های دیگر خواهد شد کە این مهم بە توسعە فرهنگی منجر می شود.

وی اضافە کرد: از دیدگاە سرمایەای، گردشگری یکی از راەهای توسعە اقتصادی و اشتغال‌آفرینی است و بە عنوان یک صنعت سبز از آن نام بردە می‌شود.

رئیس دانشگاە کردستان تصریح کرد: استان کردستان، استانی فرهنگی با جاذبەهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی است کە پتانسیل فوق‌العادەای برای صنعت سبز محسوب می‌شود.

صادقی بیان کرد: باید پژوهشگران، پژوهش‌های خود را بە سمت صنعت سبز و گردشگری هدایت کنند و بە صورت علمی و پژوهشی در صدد توسعە گردشگری استان برآیند.


 

علی‌اصغر شالبافیان معاون وزیر میراث فرهنگی نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از چالش‌ها و نقطەضعف‌های گردشگری ایران، محدود بودن محورهای گردشگری است.

وی افزود: استان‌های غربی کشور همچون، لرستان، کرمانشاە، ایلام و کردستان دارای جاذبەهای گردشگری معروف و مشهوری هستند، اما بهرەمندی این استان‌ها متناسب با ظرفیت آن‌ها نیست.

شالبافیان در ادامە بر متنوع ساختن محورهای گردشگری تاکید کرد و افزود: یکی از برنامەهای ما برای بهرەمندی از ظرفیت‌های گردشگری کشور، تعریف کردن محورهای جدید گردشگری است.

وی بیان کرد: یکی از محورهای گردشگری کە طی چندماە اخیر در صدد توسعە آن هستیم، محور غرب کشور است.

شالبافیان اضافە کرد: محورهای غرب از ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی بسیاری برخوردار است و نە تنها در بحث گردشگری کە در بحث دسترسی بە بازارهای متنوع حائز اهمیت است.

وی ادامە داد: یکی از چالش‌های ما در بحث گردشگری، معرفی و تبلیغات ناکافی برای این محورها و استان‌های غربی کشور بودە است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفتە در راستای معرفی جاذبەهای گردشگری ایران در خارج از کشور افزود: از جملە این اقدامات می‌توان بە استفادە از ظرفیت‌های دانشجویی، کانون‌های دانشجویی گردشگری، استفادە از ظرفیت‌ شرکت‌های فعال در حوزە گردشگری اشارە کرد.

در ادامه این همایش دکتر آلان فریدون رئیس دانشگاه پلی تکنینک سلیمانیه پیام خود را قرائت کرد و همچنین پس از مراسم افتتاحیه پنل های تخصصی آغاز و همایش به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.