23 06 2022

نخستین همایش بین المللی هورامان

برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش با آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://hawramanconf.uok.ac.ir/