مدیر گروه علوم زمین

دکتر مهدی کرد
مدیر گروه
تحصیلات: دکترای تخصصی / زمین شناسی-آبشناسی
مرتبه: استادیار
پست الکترونیکی: m.kord@uok.ac.ir
صفحه شخصی: https://research.uok.ac.ir/~mkord/
صفحه علم سنجی: http://scimet.uok.ac.ir/Mehdi_Kord