ارتباط با ما

شماره تماس:
ایمیل:
آدرس:    ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی
کد پستی:    ۱۵۱۷۵-۶۶۱۷۷