معرفی معاون

فرزاد پارسا

معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

  • دکتری: 1383 ← 1387
  • کارشناسی ارشد : 1380 ← 1382

 
شماره تماس: 08733624002
پست الکترونیکی: f.parsa@uok.ac.ir
  • فقه و اصول شافعی