30 05 2022

مسابقات دوستانه فوتسال دانشجویان دختر

برگزاری مسابقات دوستانه فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با دانشگاه فرهنگیان  . زمان یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
مکان سالن شماره ۲