معاونین پیشین

معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتر روشن خوشنوازی
معاون فرهنگی و اجتماعی
از سال 1395 تا 1401
دکتر محمود صفی زاده
معاون فرهنگی و اجتماعی
از سال 1392 تا سال 1395
دکتر احمد نهیرات
معاون فرهنگی و اجتماعی
از سال 1389 تا سال 1392
دکتر روشن خوشنوازی
مدیر کل فرهنگی
از سال 1388 تا سال 1389
دکتر احمد نهیرات
مدیر کل فرهنگی
از سال 1387 تا سال 1388
دکتر فرزاد اسکندری
مدیر کل فرهنگی
از سال 1385 تا سال 1387
دکتر تیمور مالمیر
مدیر کل فرهنگی
از سال  1385 تا سال 1385
دکتر نسرین علی اکبری
مدیر کل فرهنگی
از سال  1383 تا سال 1385
دکتر مهدی صالحی
مدیر کل فرهنگی
از سال 1382 تا سال 1383
دکتر تیمور مالمیر
مدیر کل فرهنگی
از سال  1382 تا سال 1382
دکتر مهدی صالحی
مدیر کل فرهنگی
از سال  1378 تا سال 1382
دکتر محمدرضا عبدالملکی
مدیر کل فرهنگی
از سال 1376 تا سال  1378
دکتر محمد جواد نجفی
مدیر کل فرهنگی
از سال 1374 تا سال 1376

معاون امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی
معاون امور دانشجویی
از سال ... تا سال ...
نام و نام خانوادگی
معاون امور دانشجویی
از سال ... تا سال ...
نام و نام خانوادگی
معاون امور دانشجویی
از سال ... تا سال ...
نام و نام خانوادگی
معاون امور دانشجویی
از سال ... تا سال ...
نام و نام خانوادگی
معاون امور دانشجویی
از سال ... تا سال ...
نام و نام خانوادگی
معاون امور دانشجویی
از سال ... تا سال ...