گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

پس از ادغام معاونت «فرهنگی و اجتماعی» با معاونت «دانشجویی»، و تشکیل معاونت جدید فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در پاییز سال 1400، تغییراتی بنیادین در ساختار این معاونت تازه تاسیس ایجاد شد. از مهم‌ترین این تغییرات، اضافه شدن «گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی» است که هدف از تشکیل آن، ایجاد پشتوانه فکری و مطالعاتی در افزایش اثربخشی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، تسری دادن رویکرد فرهنگی و اجتماعی در بدنه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، یکپارچه سازی بودجه ریزی، مطالعه، برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت های معاونت جدید فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی می باشد.
استفاده از واژه گروه، به معنای برخورداری این بخش معاونت از ماهیت نرم‌افزاری و مطالعاتی است. گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در مسیر وظایف خود به عنوان نهاد فکری معاونت، انجام امور برنامه ریزی و سیاست گذاری معاونت را نیز بر عهده دارد.
مأموریت های گروه مطالعات و برنامه‌ریزی عبارتند از:

1. مطالعه، تدوين و پيشنهاد سياست ها و راهبردهاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه؛
2. مطالعه، برنامه ريزي و هماهنگ سازي فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه (درون دانشگاهي و بيرون دانشگاه)؛
3. پايش و ارزيابي مستمر فضاي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه و وضعيت رفاه و سلامت دانشجويي.

گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی